CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Dla Autorów

AKTUALIZACJA PUNKTACJI NAUKOWEJ DLA PISMA "CZŁOWIEK W KULTURZE"

Z przyjemnością informujemy, że nasze pismo "Człowiek w Kulturze" (ISSN: 1230-4492) otrzymało nową punktację naukową. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., pismo "Człowiek w Kulturze" zostało ocenione na 100 punktów.

Komunikat jest oparty na art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) i obejmuje wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Ocenę naszego pisma dokonano w dziedzinie filozofii oraz nauk o kulturze i religii. Jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni za to docenienie i będziemy nadal dążyć do utrzymania wysokich standardów, jakie stawia przed nami naukowa społeczność.

Dziękujemy wszystkim naszym autorom, recenzentom i czytelnikom za wkład w rozwój "Człowieka w Kulturze" i zachęcamy do dalszej, owocnej współpracy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Redakcja „Człowieka w Kulturze” przyjmuje artykuły wyłącznie z zakresu realistycznie pojętej filozofii kultury.
 • Publikacje każdego numeru rocznika są podzielone na dwie części:
      (a) monograficzną (poświęconą określonej problematyce),
      (b) nie związaną z przewodnim tematem danego tomu („Varia”).
 • Teksty złożone do Redakcji (a) nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim, ani w tym samym czasie zgłoszone do publikacji w innych redakcjach, (b) powinny być poprawnie zredagowane pod względem formalnym (zob. "Przygotowanie tekstu").
 • Materiały do kolejnych numerów rocznika przyjmuje redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

STANDARDY ETYCZNE (Zapora „ghostwriting”)

 • Jednym z najważniejszych dowodów etycznej postawy autorów prac zgłaszanych do rocznika „Człowiek w Kulturze” jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania ich artykułów (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. 
 • Redakcja zobowiązuje autorów do

  (a) ujawnienia wkładu osób drugich w powstanie ich pracy – łącznie z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji,     założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstów

 (b) podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

W przypadku, gdy autorzy nie uczynili tego samodzielnie w swojej pracy, prosimy o wypełnienie i przesłanie, drogą e-mailową w formacie PDF lub listownie na adres Redakcji, następującego oświadczenia: „Oświadczenie Autora pracy” (patrz poniżej), którego treść zostanie opublikowana wraz z artykułem.

 

 

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI

 • Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w „Człowieku w Kulturze”, wyrażają zgodę na proces recenzji.
 • Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, patrz poniżej).
 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch kompetentnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego (lub doktora, jeśli recenzent pochodzi z kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł nie jest dopuszczony do druku; w przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia recenzja.
 • Redakcja przyjmuje model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz załącznik: „CwK-Rec”).
 • Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pozytywnych recenzji danego artykułu.
 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 • Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej każdego numeru czasopisma.
 • Zasady dotyczące recenzentów przyjęte przez redakcję czasopisma „Człowiek w Kulturze” są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacji.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

 • Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word.
 • Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w oddzielnym pliku.
 • Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środko­wanie, kursywa.
 • Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 25-40 tys. znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie).
 • Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad podanych w załączniku („Przypisy-PL”, patrz poniżej).
 • Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).
 • Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk i cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.
 • Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 2%.
 • Kopię przekazanych materiałów autorzy przechowują na osobnym nośniku danych do czasu ukazania się publikacji drukiem.
 • Autorzy opublikowanych prac otrzymują 1 egzemplarz rocznika „Człowiek w Kulturze”.
 • Prawa wydawnicze przechodzą na Fundację "Klasyczna Szkoła Filozofii im. O. Jacka Woronieckiego". Opublikowany artykuł będzie dostępny w formacie PDF na stronie internetowej czasopisma.

 

WŁASNOŚĆ PRAWNA PUBLIKOWANYCH TREŚCI

Publikacja artykułu w "Człowieku w Kulturze" automatycznie oznacza przeniesienie praw wydawniczych do tego artykułu z jego autora na Fundację "Klasyczna Szkoła Filozofii im. O. Jacka Woronieckiego".

 

Oświadczenie autora pracy.doc

Recenzje Broszura.pdf

CwK-Rec.doc

Przypisy-PL.pdf